Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.briliantis.cz provozovaném fyzickou osobou: Karel Kowalik, Pstruží 240, 739 11 Frýdlant n/O, IČ: 47649429 (dále jen „prodávající“). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito Obchodními podmínkami upraveny, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Další informace o prodávajícím naleznete v sekci Kontakty.

Vymezení pojmů

Spotřebitelem  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem,  je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Dodavatel je obchodní společnost Gold Way Czech a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4385,  se sídlem Meziříčská 2868, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ: 286 44 590.

Kupní smlouva – je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu - uskutečněné prostřednictvím e-shopu www.briliantis.cz. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.            
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na www.briliantis.cz.      
V případě, že společnost bude činit úkony nad rámec těchto Obchodních podmínek a Podmínek spolupráce, je oprávněna si účtovat administrativní poplatek.

Informace o uzavřené smlouvě

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.briliantis.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Cena zboží, jeho dodání, převzetí a způsob platby

Na internetových stránkách našeho obchodu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele (včetně platné DPH). K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu zboží popř. doběrečné viz níže. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Platební možnosti

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

Bankovním převodem
1) Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo, které uvedete při platbě bankovním převodem jako variabilní symbol.
2) Ihned po připsání částky ve výši kupní ceny na náš bankovní účet se Vám objednávka zpracuje a do 24 hodin bude odeslána

Dobírkou
Vybrané zboží Vám zašleme na dobírku. Příslušnou částku zaplatíte přímo při převzetí zboží.

Hotovostně nebo prostřednictvím platebního terminálu při osobním převzetí zboží na pobočce
V případě osobního převzetí zboží na prodejně v Rožnově pod Radhoštěm je poštovné ZDARMA.
Termín převzetí si sjednejte na tel. +420 775 776 674.

Nevyzvednutí dobírky
Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Po zákaznících, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, bude požadováno uhrazení skutečně vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou podstoupeny předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Při Vaší příští objednávce může být dodání zboží na dobírku odmítnuto anebo bude nutné zaplatit objednávku předem.
Objednávku zboží na dobírku můžete stornovat písemně mailem do max. 12 hod. od objednání.
 
Poštovné, doprava a dodání zboží

Česká republika

Platba převodem nebo kartou:
    
Česká pošta:
Při objednávce nižší než 1200 Kč - 69 Kč
Při objednávce nad 1200 Kč - Zdarma

Zboží odesíláme po připsání částky na účet naší společnosti jako cenné psaní (balík). Pokud je částka připsána do 10:00 hodiny je balík doručen následující pracovní den až do vašeho bytu/kanceláře v běžných doručovacích hodinách ČP. V případě nezastižení Vám pošta zanechá oznámení o uložení zásilky na poště, kde si můžete zboží do 7 dnů vyzvednout.


PPL:
Při objednávce nižší než 1200 Kč - 89 Kč
Při objednávce nad 1200 Kč - Zdarma

Zboží zasíláme přes PPL po připsání částky na účet naší společnosti. Pokud je částka připsána do 10:00 hodiny je balík doručen následující pracovní den až do vašeho bytu/kanceláře v běžných doručovacích hodinách PPL.
V ceně dopravy jsou zahrnuty dva pokusy o doručení a možnost změny adresy pro doručení kdykoliv v průběhu doručování.
Řidič navíc ráno při výjezdu oznamuje telefonicky přibližný čas dodání a poté ještě 30 min. před příjezdem.


Platba dobírkou:

Česká pošta:
Při objednávce nižší než 1200 Kč - 99 Kč
Při objednávce nad 1200 Kč - Zdarma

Zboží objednané v pracovní dny do 10:00 hod. odesíláme v den objednávky jako cenné psaní (balík). Jedná se
o nejrychlejší z nabízených služeb, v téměř 100 % případů jsou tyto cenné psaní doručeny v následující pracovní den po expedování zásilky.
Doporučujeme nechat poslat zboží tam, kde budete k zastižení (byt, kancelář atd.).
V případě nezastižení Vám pošta zanechá oznámení o uložení zásilky na poště, kde si můžete zboží do 7 dnů vyzvednout.


PPL:
Při objednávce nižší než 1200 Kč - 119 Kč
Při objednávce nad 1200 Kč - Zdarma

Zboží zasíláme přes PPL s doručením po celé ČR. Pokud objednáte zboží, které je skladem do 10:00 hodiny
je balík doručen následující pracovní den až do vašeho bytu/kanceláře v běžných doručovacích hodinách PPL.
V ceně dopravy jsou zahrnuty dva pokusy o doručení a možnost změny adresy pro doručení kdykoliv v průběhu doručování.
Řidič navíc ráno při výjezdu oznamuje telefonicky přibližný čas dodání.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Zákazník (spotřebitel) má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zásilky (§1829 odst. 1 občanského zákoníku (toto právo se netýká nákupů zboží ve vzorkovně a  prodejně společnosti).  V této lhůtě musí spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje jeho projev vůle, směřující k odstoupení od smlouvy.V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nebo prokazatelně odesláno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu (rozhodující je razítko podání zásilky). Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pokud spotřebitel využije možnosti použít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné i na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@briliantis.cz Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (§1820, odst.1 písm.g). Prodávající vrátí (nebo připíše zpět na účet) spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy  a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal není-li na žádost spotřebitele uvedeno jinak. Pokud byl nákup zboží podmíněn např. výplatou provize, je prodávající oprávněn tuto vyplacenou částku požadovat zpět. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží před opotřebením či poškozením. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského zákoníku od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele (investiční zlato),
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, popř. zboží, jehož povaha vrácení neumožňuje.

Shoda s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle  požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou  se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle užívá.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa a také fakturační údaje poskytnuté prodejci, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců, kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Reklamační řád a uplatnění záruky

Pokud zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme zákazníkům, aby z důvodu lepší prokazatelnosti reklamaci uplatnili písemně.  Je-li zboží zasíláno poštou, doporučujeme ho opatřit vhodným obalem, aby nedošlo k jeho poškození. Doporučujeme zaslat doporučeně a pojištěné. Spolu s vrácením zboží je třeba také prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, např. přiložením kopie prodejního dokladu, záručního listu (hodinky), certifikátem pravosti (diamantové šperky). Bez tohoto dokladu není možné reklamaci vyřídit. Před odesláním zboží doporučujeme sdělit případný záměr zboží reklamovat e-mailem na info@briliantis.cz nebo telefonicky, neboť mnohdy se setkáváme s reklamacemi, kdy zboží netrpí vadou, nýbrž běžným opotřebením ztrácí funkčnost (např. uvolněné zapínání na náušnicích, které lze velmi snadno svépomocí opravit). Nebo se jedná o mechanické poškození, kdy není možné reklamaci uznat.
Reklamaci zboží, které jste prodali třetí osobě, Váš zákazník uplatňuje u Vás. Tyto reklamace se řídí Občanským a Obchodním zákoníkem v platném znění.

Místo uplatnění reklamace:  
Gold Way Czech a. s., Masarykovo náměstí 2195, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm

Prodávající nebo jím pověřený pracovník reklamaci posoudí, zda je oprávněná. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Další ujednání

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2016
Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.